Risico inventarisaties en beheersplannen

In de wetgeving is vastgelegd welke groepen in het hoog risico segment vallen en daardoor verplicht zijn een risicoanalyse en legionella beheersplan te laten opstellen en actueel te houden. Bij een risicoanalyse wordt aan de hand van een aantal richtlijnen bepaald of en zo ja in welke mate kans is op groei van legionellabacteriën in het systeem. Er zijn twee soorten risicoanalyses: een uitgebreide analyse en een beperkte analyse.

De keuze voor het soort analyse wordt bepaald aan de hand van de aanwezigheid van tappunten waar inadembare aërosolen vrijkomen, zoals douches of andere punten waarbij water wordt versproeid of verneveld. Indien dergelijke punten aanwezig zijn is een uitgebreide risico-analyse vereist. Hierbij wordt de totale waterinstallatie gecontroleerd, zodat eventuele risico’s op legionellagroei doeltreffend in kaart kunnen worden gebracht. Bij installaties zonder deze tappunten volstaat in principe een beperkte risicoanalyse.